BİR MASON DOSYASI DEŞİFRE OLDU

BİR MASON DOSYASI DEŞİFRE OLDU

Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

BİR MASON DOSYASI DEŞİFRE OLDU BAKALIM NE KARARLAR ALMIŞLAR
DOSSİER:C 89027-08
MADDE:37
CON MAC OR HAKKINDA DE ALINMIŞ KARARLAR
5989
TURKİYENİN GR OR HAKKINDA
A N E S L A D

G O D F

İtalya’daki P2 skandalından sonra 31 ve 33 maddelerinde işaret edildiği gibi, Yunanistan’daki kardeşlerin açıklamaları ciddi krizlere yol açtı. Buna benzer sonuçların Türkiye’de de vukua gelebilmesi mümkündür. Kardeşlerimize gerekli tedbirlerin derhal alınmasını tavsiye ederiz.

Türkiye’deki Gr Or konularında,

Avusturya’da 21 Nisan 1989 toplanmış bulunan Convent’de alınan kararlar sıralanmıştır,

Karar 1

• Mason ve Yahudi aleyhtarı bütün gelişmeleri tespit etek ve bunları önlemek,

• Masonik ideallerin gerçekleştirmesini önleyebilecek hareketleri imha etmek,

• Son on senede mason aleyhtarı güçler hakkında detaylı bilgileri havi bir rapor hazırlamak

Karar 2

• Matbuattaki biraderlerin dayanışmalarının güçlendirilmesi, bununla beraber afişe olmalarını önlemek amacıyla aralarında suni bir rekabet yaratılması,

• Hassas noktalarda biraderlerin isimlerinin açıklanmasını önleyecek hayati tedbirler alınması,

• Gerici dinci teşekküllerin önlenmesi konusunda daha dikkatli ve hassas davranılması için basındaki biraderlerin uyarılması,

Karar 3

• Halkçı partilerin kadrolarındaki biraderleri miktarının çoğaltılması ve bunların etkilerinin takviyesi,

• Mali problemler konusunda Avrupa Localarından yardım ve işbirliği istenmesi.

Karar 4

• Mason ahlak ve ruhunu tedrici olarak orta direk kitlelerine aşılamak (empoze etmek),

• Masonluk hakkındaki şüphe ve önyargı problemini derhal çözümlemek. Müttefikimiz olan Rotary, Lions vs. gibi kulüpleri bu göreve yöneltmek. Halkın sempatisini kazanmak için kültürel kampanyalar tespit etmek.

Karar 5

• Büyük cemiyetimizi GAP projesi teşkilatı içine sokmak,

• Güney Doğu’daki yatırımlar için gerekli şartları hazırlamak,

• Müteahhit biraderlerimizi bu bölgedeki yatırımlara iştirak ettirmek.

Karar 6

• dogmatik dini inançlardan uzak tutulması için halkı eğitmek,

• Üniversite camiasında bu mevzuyu güncelleştirmek için akademik muhitlerdeki kardeşlerimizden yararlanmak,

• Dogmatik eğilimleri orta direk vasıtasıyla gözden düşürmek,

Karar 7

• Sovyetler Birliği2deki Türk Devletlerinin muhtemel bir bağımsızlık hareketi, Türkiyenin Avrupa ve Orta Doğu’daki konumunu etkileyebiri. Bölgedeki dengelerin korunması için etkili tedbirlerin alınması,

• Sovyetler Birliği’ndeki rejim değişikliğini takiben oluşabilecek muhtemel bir Türk Birliği’ne karşı halkta oluşacak ılımlı bakışın ileride bu Türk devletlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile birleşmesini önlemek üzere kamuoyunu böyle bir birliğin zararlı olacağı yolunda yönlendirilmesi,

Karar 8

• Promasonik kuruluşlarımız (Lions, Rotary, Diners vs. ) vasıtasıyla uygun gençlerin gözlem ve seçimlerine devam edilmesi. Seçilen gençlerin masonik idealler doğrultusunda Avrupa ve Amerika’daki merkezlerimizde eğitimlerinin başlanması.

Karar 9

• Her hafta inkişaflar hakkında Paris Merkez Komitesine ve Türkiye Yüksek Konseyi sorumlularına rapor edilmesi,

• Chicago Master LO gönderilen bilgileri zenginleştirmek ve iyileştirmek.

Karar 10

• Radikal İslamcı hareketlerin kontrol edilerek uzun vadede yok edilmesi,

• Dini gruplar arasındaki ihtilaf ve bölünmelerin körüklenerek Masonluk aleyhindeki etkilerinin zayıflatılması,

• Dini akımların toplu gücünün değişik odaklara yönlendirilerek Masonik ideallere zarar vermelerinin önlenmesi.

Karar 11

• Bilinen ve etkili antimasonik yazar ve yayınların faaliyetlerinin durdurulması,

• Antimasonik bütün kitapları toplatmak ve satışlarını yasaklamak,

• Antimasonik yazarlar yazan yazarların ve bu yazılanları basan basım evlerinin faaliyetlerini önlemek.

Karar 12

Halk arasında Masonluk lehine hareketlerde bulunan müesseseleri yaygınlaştırmak.

(Rönasans mecmuasının yıl-2 sayı 6 sayfa 40 ve 41 deki mason kararlarının Fransızcadan tam tercümesidir.)

Yukarda yazan şeylere bugünden bakıyorum. Bu kararların alındığı tarih ise manidar. Olmamış olayların daha 1989’da olacağını ve buna göre neler gelişeceğini çok iyi anlatılmıştır.

Şimdi tarih 07 Mayıs 2020 söyleyin bana yukarıdaki evrak sahte ise yaşananlar gerçek mi?

Oyunuzu bırakın


Bu yazıyı beğendiyseniz paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

GİZLİ ÖRGÜTLER