BoZKarGa DİNİ KONULAR Kaçırılan Kitap Barnaba İncili ve Taşıdığı Sır Nedir?

Kaçırılan Kitap Barnaba İncili ve Taşıdığı Sır Nedir?Beğendiyseniz Paylaşınız.

Barnaba İncili’nin diğer dört İncil’den ayrıldığı en önemli noktalar şunlardır:

  1. Barnaba İncili, Hz. İsa’nın ilâh ya da Allah’ın oğlu olduğunu kabul etmez.
  2. Hz. İbrahim’in kurban olarak takdim ettiği oğlu Tevrat’ta belirtildiği ve Hıristiyan inançlarında anlatıldığı gibi İshak değil, İsmâil (as)’dır.
  3. Beklenen Mesih Hz. İsa değil Hz. Muhammed’dir.
  4. Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Yahuda İskariyoth adında biri ona benzetilmiştir. 

Hıristiyan dünyasının taassup bulutlarıyla gölgelendiği kara günlerde, her gücün üstünde kabul edilen ruhban sınıfı, mukaddes kitap İncil’i tahrif etmek için adeta büyük bir yarış halindedirler.

Her önüne gelen yeni bir İncil yazmakta ve mukaddes kitap, şahsî fikirlere göre değişmektedir. Sayısı yüzleri bulan birbirinden farklı olan İnciller’e, her geçen gün bir yenisi katılır.

Fakat, yazarının adı ile zikredilen bu İnciller’in sayısı o kadar çoğalır ki, tedbir almak kaçınılmaz hale gelir ve İznik’te toplanan bir heyetin uzun süren bir çalışması sonucunda, o ana kadar yazılmış bulunan İncillerden dört tanesi hariç diğerleri yasaklanır.

Ancak bu yasaklanan İncillerden bir tanesi üzerinde özellikle durulur ve bunu okuyanların şiddetle cezalandırılacağı ilan edilir.

Papa 1. Celasyüs tarafından yasaklanan bu İncil, Havarilerin en eski talebelerinden biri olan Barnaba’ya aittir ve diğer İncillerde bulunmayan bir özelliği sahip olduğu için yasaklar listesine alınmıştır.

Yasaklanan İnciller, büyük bir hızla toplatılır. Bir kısmı ise çok ağır cezalardan korkan halk tarafından imha edilir.

Ancak bu arada dindar bir papaz, her şeyi göze alarak Barnaba İncillerinden bir tanesini kaçırmaya muvaffak olur. Bu İncil daha, sonra Viyana’daki imparatorluk kütüphanesine ulaştırılarak İngilizce’ye çevrilir.

Fakat kilise, Barnaba İncili’nin izini tekrar bulmuştur. Bir hafta içinde bu İncil’in bütün nüshaları, imha edilmek üzere toplanır. Ancak kilisenin bütün gayretleri boşa gidecektir. Çünkü İnciller imha edilirken 2 tanesi tekrar kaçırılır. Bunlardan biri Britanya Müzesi’ne, diğeri Amerikan Kongresi kütüphanesine götürülür.

İnciller gönderildikleri yerlerde her nedense askerî sır gibi büyük bir titizlikle saklanarak halka kapalı tutulur.

Bu sırrın ortaya çıkarılması ise, bir Müslüman generale nasip olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde askerî ateşe olarak görev yapan Pakistanlı general Abdurrahim, bu İncil’in mikrofilmlerini gizlice çekerek, Pakistan’a kaçırmaya muvaffak olur.

Mikrofilmler, daha sonra Pakistan’daki Begüm Aisha Bawany Vakfı [1] tarafından kitap haline getirilerek İslâm dünyasına kazandırılır.

Mikrofilmler banyo edilince, Barnaba İncili’nin geçirmiş olduğu bu büyük maceranın hikmeti anlaşılır. Çünkü bu İncil, Peygamber (sav) Efendimizin geleceğini çok öncesinden müjdelemekte ve kainatın onun için yaratıldığını kutlu ismiyle ilan etmektedir.

Batı dünyasının Asr-ı Saadet münafıklarına has olan bir inat ve gayretle bu İncil’i yok etmeye çalışması, gerçekten de son derece ibret vericidir.

Barnaba İncil’i tahrip edilmiş olmasına rağmen, hakikatlerin bir kısmını muhafaza etmektedir.

Yazımızın bundan sonraki bölümlerini, Barnaba İncilinden aynen alınan paragraflarla sürdürüyor ve Peygamber (a.s) Efendimizin hakkaniyetini, bir de bu eserden dinliyoruz. Eserin 44. sayfasında Hz. İsa (a.s) kendisinden sonra gelecek olan peygamberi, havarilerine şöyle tarif etmektedir:

“Size söylüyorum, Allah’ın Resulü bütün mahlukata rahmettir. O, anlayışlı ve tesellici, hikmetli ve kudretli, Allah aşkı ve korkusuyla dolu dakik ve yumuşak ruhludur. Rahmet ve yardımseverlik ruhu ile, adalet ve acıma hissi ile, nezaket ve sabır ruhu ile hareket eder.

Cenab-ı Hak, bütün yaratıklarına verdiğinin üç katını ona vermiştir. O, bu dünyada geldiğinde saadet devridir. Buna inanınız. Bütün peygamberlerin, Allah’ın onlara verdiği nübüvvet gözü ile gördüğü gibi, ben de onu gördüm. Onu görünce ruhum teselli ile doldu.”

“Ey Muhammed, Allah seninle beraber olsun ve beni senin ayakkabının bağı olmak şerefi, ile şereflendirsin. Eğer ben bu muradıma erersem, Allah’ın kutlu bir kulu ve büyük bir peygamberi olacağım ve Hz. İsa (a.s) bunu söyledikten sonra Allah’a şükretti.”

Hz. Peygamber çok önceleri ona “Ey Muhammed” diye hitap ederek peygamberliğini tasdik ile haber veren Hz. İsa ve Barnaba İncil’i O’nu en büyük peygamber olduğunun inkar edilmez bir delilidir.

Yine aynı eserde Hz. İsa bir kadının “Beklenen Mesih sen değil misin?” sorusuna şu cevabı vermektedir. ”Ben, yalnız İsrail oğullarına gönderilmiş bir kurtarıcı bir peygamberim. Fakat benden sonra Allah tarafından bütün aleme Muhammed âdında bir resul gönderilecektir. Allah, bu kainatı, onun için yaratmıştır” [2] demiştir.

Yine Barnaba İncil’inde Hz. İsa (a.s): “Ben bütün yeryüzündeki kabilelerin beklediği Mesih değilim” [3] demektedir.

Yine Hz. İsa (a.s), Peygamber (sav) Efendimizin bizzat kutlu ismini söyleyerek “Hz. Muhammed Arap yarımadasında zuhur edecek. Putları ve putlara tapanları te’dip edecektir.” [4] demektedir.

“Ey muallim, dünyaya geleceğinden bahsettiğiniz o zat kimdir?” sualine Hz. İsa: “O,Muhammed Resulullah’tır.” [7] cevabını vermiştir.

“Bununla beraber ben size kati olarak söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü, gitmezsem tesellici size gelmez.” [8]

Tahrif edilmiş, yani kasıtlı olarak değiştirilmiş olan İncillerden alınan yukarıdaki ifadeler, bu mukaddes kitabın tahrif edilmeden önce Peygamber (sav) Efendimize ait delillerle dolu olduğunu ispat etmektedir. Evet,Peygamberimizin (sav) hakkaniyetine bazen ay, bazen güneş şehadet etmiş, bazen ise taşlar ve ağaçlar delil olmuştur. Elbette Kuran’ın haricindeki mukaddes kitaplar da o Zattan (sav) bahsedecek ve bu gerçeği göstermek istemeyen münafıklar, ne kadar tahrif ederlerse etsinler, o muhteşem hakikatleri gizleyemeyeceklerdir.

* Barnaba İncil’inde ne Hz. İsa’nın ilahlığından söz edilmekte, ne de onun çarmıha gerildiğinden bahsedilmektedir.

[1] Vakfin adresi: Bank Havse No: 1 Habib / Square M. A. Jinns Karachi / PAKÎSTAN.
[2] lncil-i Barnaba, Fasıl 96, Cümle 8- Gerçeğe Doğrudan.
[3] Incil-i Barnaba, Fasıl 66, Cümle 12, Gerçeğe Doğru’dan.
[4] lncil-i Barnaba, Fasıl 163, Cümle, 7, Gerçeğe Doğru’dan.
[5] Yuhanna Incil-i XVI 13, Gerçeğe Doğru’dan.
[6] Yuhanna încil-i XVI 13.

Kaynaklar

[1] Emine Şenlikoğlu, “Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar”, Mektup Yayınları.

KAYNAK

Oyunuzu bırakın


Beğendiyseniz Paylaşınız.

Yorumlar

yorumlar

CEVAP YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.